Job 6:2

IHOT(i) (In English order)
  2 H3863 לו Oh that H8254 שׁקול were throughly weighed, H8254 ישׁקל were throughly weighed, H3708 כעשׂי my grief H1962 והיתי   H3976 במאזנים in the balances H5375 ישׂאו laid H3162 יחד׃ together!