Job 36:31

IHOT(i) (In English order)
  31 H3588 כי For H1777 בם ידין by them judgeth H5971 עמים he the people; H5414 יתן he giveth H400 אכל meat H4342 למכביר׃ in abundance.