Job 36:29

IHOT(i) (In English order)
  29 H637 אף   H518 אם   H995 יבין can understand H4666 מפרשׂי the spreadings H5645 עב of the clouds, H8663 תשׁאות the noise H5521 סכתו׃ of his tabernacle?