Job 35:14

IHOT(i) (In English order)
  14 H637 אף   H3588 כי   H559 תאמר thou sayest H3808 לא thou shalt not H7789 תשׁורנו see H1779 דין him, judgment H6440 לפניו before H2342 ותחולל׃ him; therefore trust