Job 33:14

IHOT(i) (In English order)
  14 H3588 כי For H259 באחת once, H1696 ידבר speaketh H410 אל God H8147 ובשׁתים yea twice, H3808 לא it not. H7789 ישׁורנה׃ perceiveth