Job 29:2

IHOT(i) (In English order)
  2 H4310 מי Oh that H5414 יתנני I were H3391 כירחי as months H6924 קדם past, H3117 כימי as the days H433 אלוה God H8104 ישׁמרני׃ preserved