Job 15:31

IHOT(i) (In English order)
  31 H408 אל Let not H539 יאמן trust H7723 בשׁו in vanity: H8582 נתעה him that is deceived H3588 כי for H7723 שׁוא vanity H1961 תהיה shall be H8545 תמורתו׃ his recompense.