Job 15:16

IHOT(i) (In English order)
  16 H637 אף   H3588 כי   H8581 נתעב abominable H444 ונאלח and filthy H376 אישׁ man, H8354 שׁתה which drinketh H4325 כמים like water? H5766 עולה׃ iniquity