Jeremiah 49

IHOT(i) (In English order)
  1 H1121 לבני sons? H5983 עמון   H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H1121 הבנים   H369 אין no H3478 לישׂראל Hath Israel H518 אם   H3423 יורשׁ heir? H369 אין hath he no H4069 לו מדוע why H3423 ירשׁ inherit H4428 מלכם doth their king H853 את   H1410 גד Gad, H5971 ועמו and his people H5892 בעריו in his cities? H3427 ישׁב׃ dwell
  2 H3651 לכן Therefore, H2009 הנה behold, H3117 ימים the days H935 באים come, H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD, H8085 והשׁמעתי to be heard H413 אל in H7237 רבת Rabbah H1121 בני   H5983 עמון   H8643 תרועת that I will cause an alarm H4421 מלחמה of war H1961 והיתה and it shall be H8510 לתל heap, H8077 שׁממה a desolate H1323 ובנתיה and her daughters H784 באשׁ with fire: H3341 תצתנה shall be burned H3423 וירשׁ be heir H3478 ישׂראל then shall Israel H853 את   H3423 ירשׁיו unto them that were his heirs, H559 אמר saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  3 H3213 הילילי Howl, H2809 חשׁבון O Heshbon, H3588 כי for H7703 שׁדדה is spoiled: H5857 עי Ai H6817 צעקנה cry, H1323 בנות ye daughters H7237 רבה of Rabbah, H2296 חגרנה gird H8242 שׂקים you with sackcloth; H5594 ספדנה lament, H7751 והתשׁוטטנה and run to and fro H1448 בגדרות by the hedges; H3588 כי for H4428 מלכם their king H1473 בגולה into captivity, H1980 ילך shall go H3548 כהניו his priests H8269 ושׂריו and his princes H3162 יחדיו׃ together.
  4 H4100 מה Wherefore H1984 תתהללי gloriest H6010 בעמקים thou in the valleys, H2100 זב thy flowing H6010 עמקך valley, H1323 הבת daughter? H7728 השׁובבה O backsliding H982 הבטחה that trusted H214 באצרתיה in her treasures, H4310 מי Who H935 יבוא shall come H413 אלי׃ unto
  5 H2005 הנני   H935 מביא I will bring H5921 עליך upon H6343 פחד a fear H5002 נאם thee, saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD H6635 צבאות of hosts, H3605 מכל from all H5439 סביביך those that be about H5080 ונדחתם thee; and ye shall be driven out H376 אישׁ every man H6440 לפניו right forth; H369 ואין and none H6908 מקבץ shall gather up H5074 לנדד׃ him that wandereth.
  6 H310 ואחרי   H3651 כן   H7725 אשׁיב I will bring again H853 את   H7622 שׁבות the captivity H1121 בני of the children H5983 עמון of Ammon, H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  7 H123 לאדום Concerning Edom, H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts; H369 האין no H5750 עוד more H2451 חכמה wisdom H8487 בתימן in Teman? H6 אבדה perished H6098 עצה is counsel H995 מבנים from the prudent? H5628 נסרחה vanished? H2451 חכמתם׃ is their wisdom
  8 H5127 נסו Flee H6437 הפנו ye, turn back, H6009 העמיקו deep, H3427 לשׁבת dwell H3427 ישׁבי O inhabitants H1719 דדן of Dedan; H3588 כי for H343 איד the calamity H6215 עשׂו of Esau H935 הבאתי I will bring H5921 עליו upon H6256 עת him, the time H6485 פקדתיו׃ I will visit
  9 H518 אם If H1219 בצרים grape gatherers H935 באו come H3808 לך לא to thee, would they not H7604 ישׁארו leave H5955 עוללות gleaning grapes? H518 אם if H1590 גנבים thieves H3915 בלילה by night, H7843 השׁחיתו they will destroy H1767 דים׃ till they have enough.
  10 H3588 כי But H589 אני I H2834 חשׂפתי bare, H853 את   H6215 עשׂו have made Esau H1540 גליתי I have uncovered H853 את   H4565 מסתריו his secret places, H2247 ונחבה to hide himself: H3808 לא and he shall not H3201 יוכל be able H7703 שׁדד is spoiled, H2233 זרעו his seed H251 ואחיו and his brethren, H7934 ושׁכניו and his neighbors, H369 ואיננו׃ and he not.
  11 H5800 עזבה Leave H3490 יתמיך thy fatherless children, H589 אני I H2421 אחיה will preserve alive; H490 ואלמנתיך and let thy widows H5921 עלי in H982 תבטחו׃ trust
  12 H3588 כי For H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H2009 הנה Behold, H834 אשׁר they whose H369 אין not H4941 משׁפטם judgment H8354 לשׁתות to drink H3563 הכוס of the cup H8354 שׁתו have assuredly drunken; H8354 ישׁתו have assuredly drunken; H859 ואתה and thou H1931 הוא he H5352 נקה shall altogether go unpunished? H5352 תנקה shall altogether go unpunished? H3808 לא thou shalt not H5352 תנקה go unpunished, H3588 כי but H8354 שׁתה thou shalt surely drink H8354 תשׁתה׃ thou shalt surely drink
  13 H3588 כי For H7650 בי נשׁבעתי I have sworn H5002 נאם by myself, saith H3068 יהוה the LORD, H3588 כי that H8047 לשׁמה a desolation, H2781 לחרפה a reproach, H2721 לחרב a waste, H7045 ולקללה and a curse; H1961 תהיה shall become H1224 בצרה Bozrah H3605 וכל and all H5892 עריה the cities H1961 תהיינה thereof shall be H2723 לחרבות wastes. H5769 עולם׃ perpetual
  14 H8052 שׁמועה a rumor H8085 שׁמעתי I have heard H853 מאת   H3068 יהוה the LORD, H6735 וציר and an ambassador H1471 בגוים unto the heathen, H7971 שׁלוח is sent H6908 התקבצו Gather ye together, H935 ובאו and come H5921 עליה against H6965 וקומו her, and rise up H4421 למלחמה׃ to the battle.
  15 H3588 כי For, H2009 הנה lo, H6996 קטן thee small H5414 נתתיך I will make H1471 בגוים among the heathen, H959 בזוי despised H120 באדם׃ among men.
  16 H8606 תפלצתך Thy terribleness H5377 השׁיא hath deceived H853 אתך   H2087 זדון thee, the pride H3820 לבך of thine heart, H7931 שׁכני O thou that dwellest H2288 בחגוי in the clefts H5553 הסלע of the rock, H8610 תפשׂי that holdest H4791 מרום the height H1389 גבעה of the hill: H3588 כי though H1361 תגביה as high H5404 כנשׁר as the eagle, H7064 קנך thou shouldest make thy nest H8033 משׁם from thence, H3381 אורידך I will bring thee down H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  17 H1961 והיתה shall be H123 אדום Also Edom H8047 לשׁמה a desolation: H3605 כל every one H5674 עבר that goeth H5921 עליה by H8074 ישׁם it shall be astonished, H8319 וישׁרק and shall hiss H5921 על at H3605 כל all H4347 מכותה׃ the plagues
  18 H4114 כמהפכת As in the overthrow H5467 סדם of Sodom H6017 ועמרה and Gomorrah H7934 ושׁכניה and the neighbor H559 אמר thereof, saith H3068 יהוה the LORD, H3808 לא no H3427 ישׁב shall abide H8033 שׁם there, H376 אישׁ man H3808 ולא neither H1481 יגור dwell H1121 בה בן shall a son H120 אדם׃ of man
  19 H2009 הנה Behold, H738 כאריה like a lion H5927 יעלה he shall come up H1347 מגאון from the swelling H3383 הירדן of Jordan H413 אל against H5116 נוה the habitation H386 איתן of the strong: H3588 כי but H7280 ארגיעה I will suddenly H7323 אריצנו make him run away H5921 מעליה from H4310 ומי her: and who H970 בחור   H413 אליה over H6485 אפקד I may appoint H3588 כי her? for H4310 מי who H3644 כמוני like me? H4310 ומי and who H3259 יעידני will appoint H4310 ומי me the time? and who H2088 זה that H7462 רעה shepherd H834 אשׁר that H5975 יעמד will stand H6440 לפני׃ before
  20 H3651 לכן Therefore H8085 שׁמעו hear H6098 עצת the counsel H3068 יהוה of the LORD, H834 אשׁר that H3289 יעץ he hath taken H413 אל against H123 אדום Edom; H4284 ומחשׁבותיו and his purposes, H834 אשׁר that H2803 חשׁב he hath purposed H413 אל against H3427 ישׁבי the inhabitants H8487 תימן of Teman: H518 אם surely H3808 לא surely H5498 יסחבום shall draw them out: H6810 צעירי the least H6629 הצאן of the flock H518 אם   H3808 לא   H8074 ישׁים desolate H5921 עליהם with H5116 נוהם׃ he shall make their habitations
  21 H6963 מקול at the noise H5307 נפלם of their fall, H7493 רעשׁה is moved H776 הארץ The earth H6818 צעקה at the cry H3220 בים sea. H5488 סוף in the Red H8085 נשׁמע thereof was heard H6963 קולה׃ the noise
  22 H2009 הנה Behold, H5404 כנשׁר as the eagle, H5927 יעלה he shall come up H1675 וידאה and fly H6566 ויפרשׂ and spread H3671 כנפיו his wings H5921 על over H1224 בצרה Bozrah: H1961 והיה be H3820 לב shall the heart H1368 גבורי of the mighty men H123 אדום of Edom H3117 ביום day H1931 ההוא and at that H3820 כלב as the heart H802 אשׁה of a woman H6887 מצרה׃ in her pangs.
  23 H1834 לדמשׂק Concerning Damascus. H954 בושׁה is confounded, H2574 חמת Hamath H774 וארפד and Arpad: H3588 כי for H8052 שׁמעה tidings: H7451 רעה evil H8085 שׁמעו they have heard H4127 נמגו they are fainthearted; H3220 בים on the sea; H1674 דאגה sorrow H8252 השׁקט be quiet. H3808 לא it cannot H3201 יוכל׃ it cannot
  24 H7503 רפתה is waxed feeble, H1834 דמשׂק Damascus H6437 הפנתה turneth herself H5127 לנוס to flee, H7374 ורטט and fear H2388 החזיקה hath seized H6869 צרה on anguish H2256 וחבלים and sorrows H270 אחזתה have taken H3205 כיולדה׃ her, as a woman in travail.
  25 H349 איך How H3808 לא not H5800 עזבה left, H5892 עיר is the city H8416 תהלה of praise H7151 קרית the city H4885 משׂושׂי׃ of my joy!
  26 H3651 לכן Therefore H5307 יפלו shall fall H970 בחוריה her young men H7339 ברחבתיה in her streets, H3605 וכל and all H376 אנשׁי the men H4421 המלחמה of war H1826 ידמו shall be cut off H3117 ביום day, H1931 ההוא in that H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות׃ of hosts.
  27 H3341 והצתי And I will kindle H784 אשׁ a fire H2346 בחומת in the wall H1834 דמשׂק of Damascus, H398 ואכלה and it shall consume H759 ארמנות the palaces H1130 בן הדד׃ of Ben-hadad.
  28 H6938 לקדר Concerning Kedar, H4467 ולממלכות and concerning the kingdoms H2674 חצור of Hazor, H834 אשׁר which H5221 הכה shall smite, H5020 נבוכדראצור   H4428 מלך king H894 בבל of Babylon H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H6965 קומו Arise H5927 עלו ye, go up H413 אל to H6938 קדר Kedar, H7703 ושׁדדו and spoil H853 את   H1121 בני the men H6924 קדם׃ of the east.
  29 H168 אהליהם Their tents H6629 וצאנם and their flocks H3947 יקחו shall they take away: H3407 יריעותיהם to themselves their curtains, H3605 וכל and all H3627 כליהם their vessels, H1581 וגמליהם and their camels; H5375 ישׂאו they shall take H1992 להם   H7121 וקראו and they shall cry H5921 עליהם unto H4032 מגור them, Fear H5439 מסביב׃ on every side.
  30 H5127 נסו Flee, H5110 נדו get H3966 מאד you far off, H6009 העמיקו deep, H3427 לשׁבת dwell H3427 ישׁבי O ye inhabitants H2674 חצור of Hazor, H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD; H3588 כי for H3289 יעץ hath taken H5921 עליכם against H5019 נבוכדראצר Nebuchadnezzar H4428 מלך king H894 בבל of Babylon H6098 עצה counsel H2803 וחשׁב you, and hath conceived H5921 עליהם against H4284 מחשׁבה׃ a purpose
  31 H6965 קומו Arise, H5927 עלו get you up H413 אל unto H1471 גוי nation, H7961 שׁליו the wealthy H3427 יושׁב that dwelleth H983 לבטח without care, H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD, H3808 לא which have neither H1817 דלתים gates H3808 ולא nor H1280 בריח bars, H910 לו בדד alone. H7931 ישׁכנו׃ dwell
  32 H1961 והיו shall be H1581 גמליהם And their camels H957 לבז a booty, H1995 והמון and the multitude H4735 מקניהם of their cattle H7998 לשׁלל a spoil: H2219 וזרתים and I will scatter H3605 לכל into all H7307 רוח winds H7112 קצוצי them in the utmost H6285 פאה corners; H3605 ומכל from all H5676 עבריו sides H935 אביא and I will bring H853 את   H343 אידם their calamity H5002 נאם thereof, saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  33 H1961 והיתה shall be H2674 חצור And Hazor H4583 למעון a dwelling H8577 תנים for dragons, H8077 שׁממה a desolation H5704 עד forever: H5769 עולם forever: H3808 לא there shall no H3427 ישׁב abide H8033 שׁם there, H376 אישׁ man H3808 ולא nor H1481 יגור dwell H1121 בה בן son H120 אדם׃ of man
  34 H834 אשׁר that H1961 היה came H1697 דבר The word H3068 יהוה of the LORD H413 אל to H3414 ירמיהו Jeremiah H5030 הנביא the prophet H413 אל against H5867 עילם Elam H7225 בראשׁית in the beginning H4438 מלכות of the reign H6667 צדקיה of Zedekiah H4428 מלך king H3063 יהודה of Judah, H559 לאמר׃ saying,
  35 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts; H2005 הנני   H7665 שׁבר I will break H853 את   H7198 קשׁת the bow H5867 עילם of Elam, H7225 ראשׁית the chief H1369 גבורתם׃ of their might.
  36 H935 והבאתי will I bring H413 אל And upon H5867 עילם Elam H702 ארבע the four H7307 רוחות winds H702 מארבע from the four H7098 קצות quarters H8064 השׁמים of heaven, H2219 וזרתים and will scatter H3605 לכל them toward all H7307 הרחות winds; H428 האלה those H3808 ולא no H1961 יהיה and there shall be H1471 הגוי nation H834 אשׁר whither H3808 לא shall not H935 יבוא come. H8033 שׁם whither H5080 נדחי the outcasts H5867 עולם׃ of Elam
  37 H2865 והחתתי to be dismayed H853 את   H5867 עילם For I will cause Elam H6440 לפני before H341 איביהם their enemies, H6440 ולפני and before H1245 מבקשׁי them that seek H5315 נפשׁם their life: H935 והבאתי and I will bring H5921 עליהם upon H7451 רעה evil H853 את   H2740 חרון them, my fierce H639 אפי anger, H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD; H7971 ושׁלחתי and I will send H310 אחריהם after H853 את   H2719 החרב the sword H5704 עד them, till H3615 כלותי I have consumed H853 אותם׃  
  38 H7760 ושׂמתי And I will set H3678 כסאי my throne H5867 בעילם in Elam, H6 והאבדתי and will destroy H8033 משׁם from thence H4428 מלך the king H8269 ושׂרים and the princes, H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  39 H1961 והיה But it shall come to pass H319 באחרית in the latter H3117 הימים days, H7725 אשׁוב I will bring again H853 את   H7622 שׁבית the captivity H5867 עילם of Elam, H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.