Isaiah 61:8

IHOT(i) (In English order)
  8 H3588 כי For H589 אני I H3068 יהוה the LORD H157 אהב love H4941 משׁפט judgment, H8130 שׂנא I hate H1498 גזל robbery H5930 בעולה for burnt offering; H5414 ונתתי and I will direct H6468 פעלתם their work H571 באמת in truth, H1285 וברית covenant H5769 עולם an everlasting H3772 אכרות׃ and I will make