Isaiah 42:23

IHOT(i) (In English order)
  23 H4310 מי Who H238 בכם יאזין among you will give ear H2063 זאת to this? H7181 יקשׁב will hearken H8085 וישׁמע and hear H268 לאחור׃ for the time to come?