Isaiah 41:13

IHOT(i) (In English order)
  13 H3588 כי For H589 אני I H3069 יהוה   H430 אלהיך thy God H2388 מחזיק will hold H3225 ימינך thy right hand, H559 האמר saying H408 לך אל not; H3372 תירא unto thee, Fear H589 אני I H5826 עזרתיך׃ will help