Isaiah 18:4

IHOT(i) (In English order)
  4 H3588 כי For H3541 כה so H559 אמר said H3068 יהוה the LORD H413 אלי unto H8252 אשׁקוטה me, I will take my rest, H5027 ואביטה and I will consider H4349 במכוני in my dwelling place H2527 כחם heat H6703 צח like a clear H5921 עלי upon H219 אור   H5645 כעב like a cloud H2919 טל of dew H2527 בחם in the heat H7105 קציר׃ of harvest.