Hosea 4:4

IHOT(i) (In English order)
  4 H389 אך Yet H376 אישׁ man H408 אל let no H7378 ירב strive, H408 ואל nor H3198 יוכח reprove H376 אישׁ another: H5971 ועמך for thy people H7378 כמריבי as they that strive H3548 כהן׃ with the priest.