Haggai 2:3

IHOT(i) (In English order)
  3 H4310 מי Who H7604 בכם הנשׁאר left H834 אשׁר among you that H7200 ראה saw H853 את   H1004 הבית house H2088 הזה this H3519 בכבודו glory? H7223 הראשׁון in her first H4100 ומה and how H859 אתם do ye H7200 ראים see H853 אתו   H6258 עתה it now? H3808 הלוא not H3644 כמהו in comparison of it H369 כאין as nothing? H5869 בעיניכם׃ in your eyes