Ezra 1:3

IHOT(i) (In English order)
  3 H4310 מי Who H3605 בכם מכל among you of all H5971 עמו his people? H1961 יהי be H430 אלהיו his God H5973 עמו with H5927 ויעל him, and let him go up H3389 לירושׁלם to Jerusalem, H834 אשׁר which H3063 ביהודה in Judah, H1129 ויבן and build H853 את   H1004 בית the house H3068 יהוה of the LORD H430 אלהי God H3478 ישׂראל of Israel, H1931 הוא (he H430 האלהים the God,) H834 אשׁר which H3389 בירושׁלם׃ in Jerusalem.