Exodus 22:26

IHOT(i) (In English order)
  26 H518 אם If H2254 חבל   H2254 תחבל   H8008 שׂלמת   H7453 רעך   H5704 עד it unto him by that H935 בא goeth down: H8121 השׁמשׁ the sun H7725 תשׁיבנו׃ thou shalt deliver