Esther 4:16

IHOT(i) (In English order)
  16 H1980 לך Go, H3664 כנוס gather together H853 את   H3605 כל all H3064 היהודים the Jews H4672 הנמצאים that are present H7800 בשׁושׁן in Shushan, H6684 וצומו and fast H5921 עלי ye for H408 ואל me, and neither H398 תאכלו eat H408 ואל nor H8354 תשׁתו drink H7969 שׁלשׁת three H3117 ימים days, H3915 לילה night H3117 ויום or day: H1571 גם also H589 אני I H5291 ונערתי and my maidens H6684 אצום will fast H3651 כן likewise; H3651 ובכן and so H935 אבוא will I go in H413 אל unto H4428 המלך the king, H834 אשׁר which H3808 לא not H1881 כדת according to the law: H834 וכאשׁר and if H6 אבדתי I perish, H6 אבדתי׃ I perish.