Amos 5:22

IHOT(i) (In English order)
  22 H3588 כי   H518 אם   H5927 תעלו ye offer H5930 לי עלות me burnt offerings H4503 ומנחתיכם and your meat offerings, H3808 לא I will not H7521 ארצה accept H8002 ושׁלם the peace offerings H4806 מריאיכם of your fat beasts. H3808 לא neither H5027 אביט׃ will I regard