2 Samuel 22:30

IHOT(i) (In English order)
  30 H3588 כי For H7323 בכה ארוץ by thee I have run H1416 גדוד through a troop: H430 באלהי by my God H1801 אדלג have I leaped H7791 שׁור׃ over a wall.