2 Samuel 20:21

IHOT(i) (In English order)
  21 H3808 לא not H3651 כן so: H1697 הדבר The matter H3588 כי but H376 אישׁ a man H2022 מהר of mount H669 אפרים Ephraim, H7652 שׁבע Sheba H1121 בן the son H1075 בכרי of Bichri H8034 שׁמו by name, H5375 נשׂא hath lifted up H3027 ידו his hand H4428 במלך against the king, H1732 בדוד against David: H5414 תנו deliver H853 אתו   H905 לבדו him only, H1980 ואלכה and I will depart H5921 מעל from H5892 העיר the city. H559 ותאמר said H802 האשׁה And the woman H413 אל unto H3097 יואב Joab, H2009 הנה Behold, H7218 ראשׁו his head H7993 משׁלך shall be thrown H413 אליך to H1157 בעד thee over H2346 החומה׃ the wall.