1 Kings 7:14

IHOT(i) (In English order)
  14 H1121 בן son H802 אשׁה   H490 אלמנה a widow's H1931 הוא He H4294 ממטה of the tribe H5321 נפתלי of Naphtali, H1 ואביו and his father H376 אישׁ a man H6876 צרי of Tyre, H2794 חרשׁ   H5178 נחשׁת in brass: H4390 וימלא and he was filled H853 את   H2451 החכמה wisdom, H853 ואת   H8394 התבונה and understanding, H853 ואת   H1847 הדעת and cunning H6213 לעשׂות to work H3605 כל all H4399 מלאכה works H5178 בנחשׁת in brass. H935 ויבוא And he came H413 אל to H4428 המלך king H8010 שׁלמה Solomon, H6213 ויעשׂ and wrought H853 את   H3605 כל all H4399 מלאכתו׃ his work.