1 Kings 12:27

IHOT(i) (In English order)
  27 H518 אם If H5927 יעלה go up H5971 העם people H2088 הזה this H6213 לעשׂות to do H2077 זבחים sacrifice H1004 בבית in the house H3068 יהוה of the LORD H3389 בירושׁלם at Jerusalem, H7725 ושׁב turn again H3820 לב then shall the heart H5971 העם people H2088 הזה of this H413 אל unto H113 אדניהם their lord, H413 אל unto H7346 רחבעם Rehoboam H4428 מלך king H3063 יהודה of Judah, H2026 והרגני and they shall kill H7725 ושׁבו me, and go again H413 אל to H7346 רחבעם Rehoboam H4428 מלך king H3063 יהודה׃ of Judah.