Romans 4:18

IGNT(i)
  18 G3739 ος Who G3844 παρ Against G1680 ελπιδα Hope G1909 επ In G1680 ελπιδι Hope G4100 (G5656) επιστευσεν Believed, G1519 εις For G3588 το To G1096 (G5635) γενεσθαι Become G846 αυτον Him G3962 πατερα Father G4183 πολλων Of Many G1484 εθνων Nations, G2596 κατα According To G3588 το That Which G2046 (G5772) ειρημενον Had Been Said, G3779 ουτως So G2071 (G5704) εσται Shall G3588 το Be G4690 σπερμα   G4675 σου Thy Seed :