Mark 2:9

IGNT(i)
  9 G5101 τι WHICH G2076 (G5748) εστιν IS G2123 ευκοπωτερον EASIER, G2036 (G5629) ειπειν TO SAY G3588 τω TO THE G3885 παραλυτικω PARALYTIC, G863 (G5769) αφεωνται HAVE BEEN FORGIVEN G4671 σοι   G3588 αι THEE "THY" G266 αμαρτιαι SINS, G2228 η OR G2036 (G5629) ειπειν TO SAY, G1453 (G5669) εγειραι ARISE, G2532 και AND G142 (G5657) αρον TAKE UP G4675 σου   G3588 τον THY G2895 κραββατον COUCH G2532 και AND G4043 (G5720) περιπατει WALK?