Luke 6:45

IGNT(i)
  45 G3588 ο THE G18 αγαθος GOOD G444 ανθρωπος MAN G1537 εκ OUT OF G3588 του THE G18 αγαθου GOOD G2344 θησαυρου   G3588 της TREASURE G2588 καρδιας   G846 αυτου OF HIS HEART G4393 (G5719) προφερει BRINGS FORTH G3588 το THAT WHICH "IS" G18 αγαθον GOOD; G2532 και AND G3588 ο THE G4190 πονηρος WICKED G444 ανθρωπος MAN G1537 εκ OUT OF G3588 του THE G4190 πονηρου WICKED G2344 θησαυρου   G3588 της TREASURE G2588 καρδιας OF HEART G846 αυτου HIS G4393 (G5719) προφερει BRINGS FORTH G3588 το THAT WHICH "IS" G4190 πονηρον WICKED; G1537 εκ   G1063 γαρ FOR OUT OF G3588 του THE G4051 περισσευματος ABUNDANCE G3588 της OF THE G2588 καρδιας HEART G2980 (G5719) λαλει   G3588 το SPEAKS G4750 στομα   G846 αυτου HIS MOUTH.