John 19:23

IGNT(i)
  23 G3588 οι THE G3767 ουν THEREFORE G4757 στρατιωται SOLDIERS, G3753 οτε WHEN G4717 (G5656) εσταυρωσαν   G3588 τον THEY CRUCIFIED G2424 ιησουν JESUS G2983 (G5627) ελαβον   G3588 τα TOOK G2440 ιματια   G846 αυτου HIS GARMENTS, G2532 και AND G4160 (G5656) εποιησαν MADE G5064 τεσσαρα FOUR G3313 μερη PARTS, G1538 εκαστω TO EACH G4757 στρατιωτη SOLDIER G3313 μερος A PART, G2532 και AND G3588 τον THE G5509 χιτωνα TUNIC; G2258 (G5713) ην   G1161 δε BUT WAS G3588 ο THE G5509 χιτων TUNIC G729 αρραφος SEAMLESS, G1537 εκ FROM G3588 των THE G509 ανωθεν TOP G5307 υφαντος   G1223 δι WOVEN G3650 ολου THROUGHOUT.