Hebrews 5

IGNT(i)
  1 G3956 πας   G1063 γαρ FOR EVERY G749 αρχιερευς HIGH PRIEST G1537 εξ FROM AMONG G444 ανθρωπων MEN G2983 (G5746) λαμβανομενος BEING TAKEN G5228 υπερ FOR G444 ανθρωπων MEN G2525 (G5743) καθισταται IS CONSTITUTED G3588 τα IN THINGS G4314 προς   G3588 τον RELATING TO G2316 θεον GOD, G2443 ινα THAT G4374 (G5725) προσφερη HE MAY OFFER G1435 δωρα   G5037 τε BOTH GIFTS, G2532 και AND G2378 θυσιας SACRIFICES G5228 υπερ FOR G266 αμαρτιων SINS;
  2 G3356 (G5721) μετριοπαθειν TO EXERCISE FORBEARANCE G1410 (G5740) δυναμενος BEING ABLE G3588 τοις WITH THOSE G50 (G5723) αγνοουσιν BEING IGNORANT G2532 και AND G4105 (G5746) πλανωμενοις ERRING, G1893 επει SINCE G2532 και ALSO G846 αυτος HIMSELF G4029 (G5736) περικειται IS ENCOMPASSED G769 ασθενειαν WITH INFIRMITY;
  3 G2532 και AND G1223 δια ON ACCOUNT OF G3778 ταυτην THIS " INFIRMITY " G3784 (G5719) οφειλει HE OUGHT, G2531 καθως EVEN AS G4012 περι FOR G3588 του THE G2992 λαου PEOPLE, G3779 ουτως SO G2532 και ALSO G4012 περι FOR G1438 εαυτου HIMSELF. G4374 (G5721) προσφερειν TO OFFER G5228 υπερ FOR G266 αμαρτιων SINS.
  4 G2532 και AND G3756 ουχ THE G1438 εαυτω TO HIMSELF G5100 τις ANYONE G2983 (G5719) λαμβανει TAKES G3588 την THE G5092 τιμην HONOUR, G235 αλλα BUT G3588 ο HE G2564 (G5746) καλουμενος BEING CALLED G5259 υπο   G3588 του BY G2316 θεου GOD, G2509 καθαπερ EVEN AS G2532 και   G3588 ο ALSO G2 ααρων AARON.
  5 G3779 ουτως THUS G2532 και ALSO G3588 ο THE G5547 χριστος CHRIST G3756 ουχ NOT G1438 εαυτον HIMSELF G1392 (G5656) εδοξασεν DID GLORIFY G1096 (G5677) γενηθηναι TO BECOME G749 αρχιερεα A HIGH PRIEST; G235 αλλ BUT G3588 ο HE WHO G2980 (G5660) λαλησας SAID G4314 προς TO G846 αυτον HIM, G5207 υιος SON G3450 μου MY G1488 (G5748) ει ART G4771 συ THOU, G1473 εγω I G4594 σημερον TODAY G1080 (G5758) γεγεννηκα HAVE BEGOTTEN G4571 σε THEE.
  6 G2531 καθως EVEN AS G2532 και ALSO G1722 εν IN G2087 ετερω ANOTHER " PLACE " G3004 (G5719) λεγει HE SAYS, G4771 συ THOU "ART" G2409 ιερευς A PRIEST G1519 εις   G3588 τον   G165 αιωνα FOR EVER G2596 κατα ACCORDING TO G3588 την THE G5010 ταξιν ORDER G3198 μελχισεδεκ OF MELCHIZEDEK.
  7 G3739 ος WHO G1722 εν IN G3588 ταις THE G2250 ημεραις DAYS G3588 της   G4561 σαρκος   G846 αυτου OF HIS FLESH G1162 δεησεις   G5037 τε BOTH SUPPLICATIONS G2532 και AND G2428 ικετηριας ENTREATIES G4314 προς TO G3588 τον HIM WHO "WAS" G1410 (G5740) δυναμενον ABLE G4982 (G5721) σωζειν TO SAVE G846 αυτον HIM G1537 εκ FROM G2288 θανατου DEATH, G3326 μετα WITH G2906 κραυγης CRYING G2478 ισχυρας STRONG G2532 και AND G1144 δακρυων TEARS G4374 (G5660) προσενεγκας HAVING OFFERED, G2532 και AND G1522 (G5685) εισακουσθεις HAVING BEEN HEARD G575 απο IN G3588 της   G2124 ευλαβειας THAT "HE" FEARED
  8 G2539 καιπερ THOUGH G5607 (G5752) ων BEING G5207 υιος A SON, G3129 (G5627) εμαθεν HE LEARNED, G575 αφ FROM G3739 ων THE THINGS WHICH G3958 (G5627) επαθεν   G3588 την HE SUFFERED, G5218 υπακοην OBEDIENCE;
  9 G2532 και AND G5048 (G5685) τελειωθεις HAVING BEEN PERFECTED G1096 (G5633) εγενετο BECAME G3588 τοις TO THOSE THAT G5219 (G5723) υπακουουσιν OBEY G846 αυτω HIM G3956 πασιν ALL, G159 αιτιος AUTHOR G4991 σωτηριας OF SALVATION G166 αιωνιου ETERNAL;
  10 G4316 (G5685) προσαγορευθεις HAVING BEEN SALUTED G5259 υπο   G3588 του BY G2316 θεου GOD G749 αρχιερευς "AS" HIGH PRIEST G2596 κατα ACCORDING TO G3588 την THE G5010 ταξιν ORDER G3198 μελχισεδεκ OF MELCHIZEDEK.
  11 G4012 περι CONCERNING G3739 ου WHOM "IS" G4183 πολυς MUCH G2254 ημιν   G3588 ο   G3056 λογος OUR DISCOURSE G2532 και AND G1421 δυσερμηνευτος DIFFICULT IN INTERPRETATION G3004 (G5721) λεγειν TO SPEAK, G1893 επει SINCE G3576 νωθροι SLUGGISH G1096 (G5754) γεγονατε YE HAVE BECOME G3588 ταις   G189 ακοαις IN HEARING.
  12 G2532 και   G1063 γαρ FOR TRULY G3784 (G5723) οφειλοντες " WHEN YE " OUGHT G1511 (G5750) ειναι TO BE G1320 διδασκαλοι TEACHERS G1223 δια BECAUSE OF G3588 τον THE G5550 χρονον TIME, G3825 παλιν AGAIN G5532 χρειαν NEED G2192 (G5719) εχετε YE HAVE G3588 του   G1321 (G5721) διδασκειν OF "ONE" TO TEACH G5209 υμας YOU G5101 τινα WHAT "ARE" G3588 τα THE G4747 στοιχεια ELEMENTS G3588 της OF THE G746 αρχης BEGINNING G3588 των OF THE G3051 λογιων   G3588 του ORACLES G2316 θεου OF GOD, G2532 και AND G1096 (G5754) γεγονατε HAVE BECOME G5532 χρειαν NEED G2192 (G5723) εχοντες HAVING G1051 γαλακτος OF MILK, G2532 και AND G3756 ου NOT G4731 στερεας OF SOLID G5160 τροφης FOOD;
  13 G3956 πας   G1063 γαρ FOR EVERYONE G3588 ο THAT G3348 (G5723) μετεχων PARTAKES G1051 γαλακτος OF MILK G552 απειρος "IS" UNSKILLED G3056 λογου IN "THE" WORD G1343 δικαιοσυνης OF RIGHTEOUSNESS, G3516 νηπιος AN INFANT G1063 γαρ FOR G2076 (G5748) εστιν HE IS;
  14 G5046 τελειων   G1161 δε BUT FOR "THE" FULLY GROWN G2076 (G5748) εστιν   G3588 η IS G4731 στερεα SOLID G5160 τροφη FOOD, G3588 των WHO G1223 δια   G3588 την ON ACCOUNT OF G1838 εξιν HABIT G3588 τα THE G145 αισθητηρια SENSES G1128 (G5772) γεγυμνασμενα EXERCISED G2192 (G5723) εχοντων HAVE G4314 προς FOR G1253 διακρισιν DISTINGUISHING G2570 καλου GOOD G5037 τε BOTH G2532 και AND G2556 κακου EVIL.