1 John 4:20

IGNT(i)
  20 G1437 εαν If G5100 τις Anyone G2036 (G5632) ειπη   G3754 οτι Should Say, G25 (G5719) αγαπω   G3588 τον I Love G2316 θεον God, G2532 και   G3588 τον And G80 αδελφον Brother G846 αυτου His G3404 (G5725) μιση Should Hate, G5583 ψευστης A Liar G2076 (G5748) εστιν He Is. G3588 ο   G1063 γαρ For He That G3361 μη   G25 (G5723) αγαπων   G3588 τον Loves Not G80 αδελφον   G846 αυτου His Brother G3739 ον Whom G3708 (G5758) εωρακεν   G3588 τον He Has Seen, G2316 θεον God G3739 ον Whom G3756 ουχ   G3708 (G5758) εωρακεν He Has Not Seen, G4459 πως How G1410 (G5736) δυναται Is He Able G25 (G5721) αγαπαν To Love?