Psalms 36

Hungarian(i) 1 Az éneklõmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé. 2 A gonosznak hamissága felõl így gondolkozom szívemben: nincs õ elõtte isten-félelem; 3 Mert hízeleg néki önmagának, ha bûnét elkövetheti, ha gyûlölködhetik. 4 Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni [és] jót cselekedni. 5 Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, [és] nem veti meg a rosszat. 6 Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hûséged a felhõkig! 7 Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram! 8 Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. 9 Dúslakodnak házadnak bõséges javaiban; megitatod õket gyönyörûségeid folyóvizébõl. 10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. 11 Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerõidre, és igazságodat az igaz szívûekre. 12 Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze. [ (Psalms 36:13) Hullnak már a gonosztevõk; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel! ]