Psalms 111

Hungarian(i) 1 Dícsérjétek az Urat. 2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. 3 Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. 4 Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. 5 Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké. 6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét. 7 Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes. 8 Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak. 9 Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve. 10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.