Psalms 106:25-48

Hungarian(i) 25 És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. 26 De õ felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa õket a pusztában; 27 S hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja õket a tartományokban. 28 Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. 29 És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájok a csapás. 30 Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lõn. 31 És igazságul tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké. 32 Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattok, 33 Mert megkeseríték az õ szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. 34 Nem irtották ki a népeket sem, a mint utasította õket az Úr. 35 Sõt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. 36 És tisztelték azoknak bálványait, és tõrré levének azok reájok. 37 És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, 38 És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, a kiket Kanaán bálványainak áldoztak, és megfertõzteték a föld öldökléssel. 39 És tisztátalanokká lõnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. 40 De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megútálta az õ örökségét. 41 És odaadá õket pogányok kezébe, és gyûlölõik uralkodtak rajtok. 42 És sanyargatták õket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt! 43 Számtalanszor megmentette õket, de õk felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bûneikbe. 44 De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat; 45 És megemlékezett velök kötött szövetségérõl, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelõdék. 46 És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a kik õket fogva elvivék. 47 Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyûjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsõítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. 48 Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.