Proverbs 21

Hungarian(i) 1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt! 2 Az embernek minden úta igaz a maga szemei elõtt; de a szívek vizsgálója az Úr. 3 Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál. 4 A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bûn. 5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra [van;] valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre [jut.] 6 A hamisságnak nyelvével gyûjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik. 7 Az istentelenek pusztítása magával ragadja õket; mert nem akartak igazságot cselekedni. 8 Tekervényes a bûnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz. 9 Jobb a tetõ ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban. 10 Az istentelennek lelke kiván gonoszt; [és] az õ szeme elõtt nem talál könyörületre az õ felebarátja. 11 Mikor a csúfolót büntetik, az együgyû lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, õ veszi eszébe a tudományt. 12 Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek. 13 A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; õ is kiált, de meg nem hallgattatik. 14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást. 15 Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedõinek. 16 Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik. 17 Szûkölködõ ember [lesz], a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag! 18 Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen [büntettetik meg.] 19 Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddõdõ és haragos asszonynyal. 20 Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt. 21 A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. 22 A hõsök városába felmegy a bölcs, és lerontja az õ bizodalmoknak erejét. 23 A ki megõrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. 24 A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik. 25 A restnek kivánsága megemészti õt; mert az õ kezei nem akarnak dolgozni. 26 Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg [adományát.] 27 Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi. 28 A hazug bizonyság elvész; a ki pedig [jól] figyelmez, örökké szól. 29 Megkeményíti az istentelen ember az õ orczáját; az igaz pedig jól rendeli az õ útát. 30 Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. 31 Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!