Zechariah 1:4

HOT(i) 4 אל תהיו כאבתיכם אשׁר קראו אליהם הנביאים הראשׁנים לאמר כה אמר יהוה צבאות שׁובו נא מדרכיכם הרעים ומעליליכם הרעים ולא שׁמעו ולא הקשׁיבו אלי נאם יהוה׃