Song of Songs 5:9-16

HOT(i) 9 מה דודך מדוד היפה בנשׁים מה דודך מדוד שׁככה השׁבעתנו׃ 10 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃ 11 ראשׁו כתם פז קוצותיו תלתלים שׁחרות כעורב׃ 12 עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישׁבות על מלאת׃ 13 לחיו כערוגת הבשׂם מגדלות מרקחים שׂפתותיו שׁושׁנים נטפות מור עבר׃ 14 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשׁישׁ מעיו עשׁת שׁן מעלפת ספירים׃ 15 שׁוקיו עמודי שׁשׁ מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃ 16 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושׁלם׃