Song of Songs 5

HOT(i) 1 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשׂמי אכלתי יערי עם דבשׁי שׁתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שׁתו ושׁכרו דודים׃ 2 אני ישׁנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שׁראשׁי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃ 3 פשׁטתי את כתנתי איככה אלבשׁנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם׃ 4 דודי שׁלח ידו מן החר ומעי המו עליו׃ 5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃ 6 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשׁי יצאה בדברו בקשׁתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃ 7 מצאני השׁמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשׂאו את רדידי מעלי שׁמרי החמות׃ 8 השׁבעתי אתכם בנות ירושׁלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שׁחולת אהבה אני׃ 9 מה דודך מדוד היפה בנשׁים מה דודך מדוד שׁככה השׁבעתנו׃ 10 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃ 11 ראשׁו כתם פז קוצותיו תלתלים שׁחרות כעורב׃ 12 עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישׁבות על מלאת׃ 13 לחיו כערוגת הבשׂם מגדלות מרקחים שׂפתותיו שׁושׁנים נטפות מור עבר׃ 14 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשׁישׁ מעיו עשׁת שׁן מעלפת ספירים׃ 15 שׁוקיו עמודי שׁשׁ מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃ 16 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושׁלם׃