Ruth 4

HOT(i) 1 ובעז עלה השׁער וישׁב שׁם והנה הגאל עבר אשׁר דבר בעז ויאמר סורה שׁבה פה פלני אלמני ויסר וישׁב׃ 2 ויקח עשׂרה אנשׁים מזקני העיר ויאמר שׁבו פה וישׁבו׃ 3 ויאמר לגאל חלקת השׂדה אשׁר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי השׁבה משׂדה מואב׃ 4 ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישׁבים ונגד זקני עמי אם תגאל גאל ואם לא יגאל הגידה לי ואדע כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל׃ 5 ויאמר בעז ביום קנותך השׂדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשׁת המת קניתי להקים שׁם המת על נחלתו׃ 6 ויאמר הגאל לא אוכל לגאול לי פן אשׁחית את נחלתי גאל לך אתה את גאלתי כי לא אוכל לגאל׃ 7 וזאת לפנים בישׂראל על הגאולה ועל התמורה לקים כל דבר שׁלף אישׁ נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישׂראל׃ 8 ויאמר הגאל לבעז קנה לך וישׁלף נעלו׃ 9 ויאמר בעז לזקנים וכל העם עדים אתם היום כי קניתי את כל אשׁר לאלימלך ואת כל אשׁר לכליון ומחלון מיד נעמי׃ 10 וגם את רות המאביה אשׁת מחלון קניתי לי לאשׁה להקים שׁם המת על נחלתו ולא יכרת שׁם המת מעם אחיו ומשׁער מקומו עדים אתם היום׃ 11 ויאמרו כל העם אשׁר בשׁער והזקנים עדים יתן יהוה את האשׁה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשׁר בנו שׁתיהם את בית ישׂראל ועשׂה חיל באפרתה וקרא שׁם בבית לחם׃ 12 ויהי ביתך כבית פרץ אשׁר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשׁר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת׃ 13 ויקח בעז את רות ותהי לו לאשׁה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן׃ 14 ותאמרנה הנשׁים אל נעמי ברוך יהוה אשׁר לא השׁבית לך גאל היום ויקרא שׁמו בישׂראל׃ 15 והיה לך למשׁיב נפשׁ ולכלכל את שׂיבתך כי כלתך אשׁר אהבתך ילדתו אשׁר היא טובה לך משׁבעה בנים׃ 16 ותקח נעמי את הילד ותשׁתהו בחיקה ותהי לו לאמנת׃ 17 ותקראנה לו השׁכנות שׁם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שׁמו עובד הוא אבי ישׁי אבי דוד׃ 18 ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון׃ 19 וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב׃ 20 ועמינדב הוליד את נחשׁון ונחשׁון הוליד את שׂלמה׃ 21 ושׂלמון הוליד את בעז ובעז הוליד את עובד׃ 22 ועבד הוליד את ישׁי וישׁי הוליד את דוד׃