Psalms 98:5

HOT(i) 5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃