Psalms 97:3

HOT(i) 3 אשׁ לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃