Psalms 96:8

HOT(i) 8 הבו ליהוה כבוד שׁמו שׂאו מנחה ובאו לחצרותיו׃