Psalms 92:9

HOT(i) 9 (92:10) כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און׃