Psalms 86:8-10

HOT(i) 8 אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשׂיך׃ 9 כל גוים אשׁר עשׂית יבואו וישׁתחוו לפניך אדני ויכבדו לשׁמך׃ 10 כי גדול אתה ועשׂה נפלאות אתה אלהים לבדך׃