Psalms 85:6

HOT(i) 6 (85:7) הלא אתה תשׁוב תחינו ועמך ישׂמחו׃