Psalms 83:6

HOT(i) 6 (83:7) אהלי אדום וישׁמעאלים מואב והגרים׃