Psalms 68:4

HOT(i) 4 (68:5) שׁירו לאלהים זמרו שׁמו סלו לרכב בערבות ביה שׁמו ועלזו לפניו׃