Psalms 55:6

HOT(i) 6 (55:7) ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשׁכנה׃