Psalms 46:11

HOT(i) 11 (46:12) יהוה צבאות עמנו משׂגב לנו אלהי יעקב סלה׃