Psalms 18:5

HOT(i) 5 (18:6) חבלי שׁאול סבבוני קדמוני מוקשׁי מות׃