Psalms 18:13

HOT(i) 13 (18:14) וירעם בשׁמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אשׁ׃