Psalms 147:7

HOT(i) 7 ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃